CyberTech Tel Aviv 2019

Inom ramarna för KIDSAM besökte Yolean CyberTech Tel Aviv 2019, en konferens om digital säkerhet där många av branschens främsta aktörer deltog. I samband med denna anordnade Vinnova besök hos intressanta organisationer inom området, bland annat i Be’er Sheva, Israels innovationscentrum för digital teknik och säkerhet.

Machine learning och artificiell intelligens var ett av de stora samtalsämnena på CyberTech. Många framhöll den stora potentialen i självlärande system för att identifiera och stoppa attacker. Haiyan Song från Splunk framhöll möjligheten i att använda machine learning för att i stora datamängder både identifiera och stoppa kända attackmönster, och för att hitta anomalier som kan tyda på nya sorters angrepp. Genom att automatisera första analyssteget, kan människor ägna mer tid åt att hantera högre komplexitet.

Diana Kelley från Microsoft behandlade frågan om machine learning ur ett annat perspektiv – Hur säkerställer vi att dessa självlärande entiteter lär sig rätt saker? Med avstamp i forskning som visar att team med hög diversitet, det vill säga som består av människor från många olika bakgrunder, i längden är mer produktiva och bättre på att lösa problem än homogena team, föreslog hon att man, för att bygga effektiva AI, behöver vara mån om mångfald både när det gäller modeller och datainput. Som ett exempel på hur machine learning snabbt kan leda fel nämnde hon Microsofts egen twitterbot Tay, som inom ett dygn från sin lansering började producera rasistiska tweets.

Vikten av samarbete för att möta säkerhetshot och attacker underströks i många sammanhang, men med tanke på att detta ofta behöver ske till exempel mellan konkurrerande företag och involvera känslig information, finns det stora utmaningar i att åstadkomma sådana samarbeten.  Professor Yaron Wolfsthal från IMB Cyber Security Center of Excellence, presenterade TRADE (TRusted Anonymous Data Exchange), ett blockchain-nätverk som utvecklats för att kunna dra nytta av fördelarna med informationsdelning samtidigt som man minimerar riskerna för enskilda aktörer. För att åstadkomma detta får aktörerna själva välja vilken information de vill dela med sig av, och vem som ska ha tillgång till den. Samtidigt kommer omfattningen och kvalitén på den data man delar avgöra vilken information man själv får tillgång till, vilket innebär att det inte går att dra nytta av systemet utan att bidra till det.

Be’er Sheva omtalades mycket under konferensen, inte minst av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som gav bakgrunden till denna stora satsning på att bygga ett innovationscentrum för digital teknik och säkerhet. Tanken var att runt det redan existerande Ben Gurion-universitetet bygga ett ekosystem för att underlätta utbytet mellan akademi, industri, stat och försvar. På platsen finns idag finns såväl forskningslaboratorier som multinationella företag och startup-inkubatorer. 

Dagen efter konferensen fick vi möjlighet att stifta närmare bekantskap med delar av detta ekosystem. Vi fick bland annat se hur man jobbar på IL-CERT (Israel’s Cyber Emergency Response Team), som hanterar och informerar om cyberattacker och säkerhetsrisker för civilsamhället. En viktig del av detta är att man har ett nationellt larmnummer för cyberattacker.

Vi besökte även Tech7, en organisation för innovationsstöd, som gav inblick i hur man på olika sätt arbetar med entreprenörskap. Extra intressant var att se innovationslabbet där man fokuserade på tekniska lösningar för att förbättra äldres liv och hälsa. För att underlätta tester och mötet med försökspersoner, var delar av labbet uppbyggt som en pensionärslägenhet. Syftet med detta var bland annat att se till tester av ny teknik sker i sammanhang där användaren känner sig bekväm.

Ytterligare bild av en del av den forskning som bedrivs i Be’er sheva gav besöken på Ben Gurion-universitetet och Deutsche Telekom Innovation Laboratories. Man ligger på många sätt i framkant vad gäller forskning kring cybersäkerhet, vilket kanske inte är förvånande, med tanke på hur ofta under konferensen dessa frågor lyftes fram som centrala för såväl det civila som det militära försvaret.

Yolean